گواهی ssl

DV-SSL

قابل استفاده برای کلیه دامین ها ✓

معتبر در مرورگرهای اصلی ✓

بدون نیاز به ارسال مدارک ✓

صدور آنی ✓

DV-Wildcard-SSL

پوشش دامین و زیردامنه ها ✓

قابل استفاده برای کلیه دامین ها ✓

معتبر در مرورگرهای اصلی ✓

بدون نیاز به ارسال مدارک ✓

صدور آنی ✓

OV-SSL

قابل استفاده برای کلیه دامین ها ✓

معتبر در مرورگرهای اصلی ✓

درج نام سازمان در گواهینامه جهت اعتبار بیشتر ✓

OV-Wildcard-SSL

پوشش دامین و زیر دامنه ها ✓

قابل استفاده برای کلیه دامین ها ✓

معتبر در مرورگرهای اصلی ✓

درج نام سازمان در گواهینامه جهت اعتبار بیشتر ✓

EV-SSL

بالاترین میزان اعتبار ✓

نوار آدرس سبز ✓

قابل استفاده برای کلیه دامین ها ✓

معتبر در مرورگرهای اصلی ✓