هاست لینوکس Cpanel

LCP1

هاست 100 مگابایت ✓

بکاپ گیری هفتگی ✓

ترافیک ماهانه 8 گیگابایت✓

تعداد دیتابیس نامحدود ✓

کنترل پنل قدرتمند Cpanel ✓

LCP2

هاست 250 مگابایت ✓

بکاپ گیری هفتگی ✓

ترافیک ماهانه 14 گیگابایت✓

تعداد دیتابیس نامحدود ✓

کنترل پنل قدرتمند Cpanel ✓

LCP3

هاست 500 مگابایت ✓

بکاپ گیری هفتگی ✓

ترافیک ماهانه 20 گیگابایت✓

تعداد دیتابیس نامحدود ✓

کنترل پنل قدرتمند Cpanel ✓

LCP4

هاست 1 گیگابایت ✓

بکاپ گیری هفتگی ✓

ترافیک ماهانه 100 گیگابایت✓

تعداد دیتابیس نامحدود ✓

کنترل پنل قدرتمند Cpanel ✓

LCP5

هاست 2 گیگابایت ✓

بکاپ گیری هفتگی ✓

ترافیک ماهانه 140 گیگابایت✓

تعداد دیتابیس نامحدود ✓

کنترل پنل قدرتمند Cpanel ✓

LCP6

هاست 5 گیگابایت ✓

بکاپ گیری هفتگی ✓

ترافیک ماهانه 180 گیگابایت✓

تعداد دیتابیس نامحدود ✓

کنترل پنل قدرتمند Cpanel ✓