هاست ویندوز Plesk

W1

هاست 100 مگابایت ✓

بکاپ گیری هفتگی ✓

ترافیک ماهانه 5 گیگابایت ✓

1عدد دیتابیس ✓

ویندوز سرور 2016 ✓

کنترل پنل قدرتمند Plesk Onyx 17 ✓

W2

هاست 250 مگابایت ✓

بکاپ گیری هفتگی ✓

ترافیک ماهانه 10 گیگابایت ✓

2عدد دیتابیس ✓

ویندوز سرور 2016 ✓

کنترل پنل قدرتمند Plesk Onyx 17 ✓

W3

هاست 500 مگابایت ✓

بکاپ گیری هفتگی ✓

ترافیک ماهانه 10 گیگابایت ✓

3عدد دیتابیس ✓

ویندوز سرور 2016 ✓

کنترل پنل قدرتمند Plesk Onyx 17 ✓

W4

هاست 1 گیگابایت ✓

بکاپ گیری هفتگی ✓

ترافیک ماهانه 20 گیگابایت ✓

4عدد دیتابیس ✓

ویندوز سرور 2016 ✓

کنترل پنل قدرتمند Plesk Onyx 17 ✓

W5

هاست 2 گیگابایت ✓

بکاپ گیری هفتگی ✓

ترافیک ماهانه 30 گیگابایت ✓

5عدد دیتابیس ✓

ویندوز سرور 2016 ✓

کنترل پنل قدرتمند Plesk Onyx 17 ✓

W6

هاست 5 گیگابایت ✓

بکاپ گیری هفتگی ✓

ترافیک ماهانه 40 گیگابایت ✓

6عدد دیتابیس ✓

ویندوز سرور 2016 ✓

کنترل پنل قدرتمند Plesk Onyx 17 ✓