هاست لینوکس Directadmin

LDA1

هاست 100 مگابایت ✓

ترافیک ماهانه 5 گیگابایت✓

تعداد دیتابیس نامحدود ✓

کنترل پنل DirectAdmin ✓

LDA6

هاست 5 گیگابایت ✓

ترافیک ماهانه 25 گیگابایت✓

تعداد دیتابیس نامحدود ✓

کنترل پنل DirectAdmin ✓

LDA2

هاست 250 مگابایت ✓

ترافیک ماهانه 8 گیگابایت✓

تعداد دیتابیس نامحدود ✓

کنترل پنل DirectAdmin ✓

LDA3

هاست 500 مگابایت ✓

ترافیک ماهانه 14 گیگابایت✓

تعداد دیتابیس نامحدود ✓

کنترل پنل DirectAdmin ✓

LDA4

هاست 1 گیگابایت ✓

ترافیک ماهانه 20 گیگابایت✓

تعداد دیتابیس نامحدود ✓

کنترل پنل DirectAdmin ✓

LDA5

هاست 2 گیگابایت ✓

ترافیک ماهانه 25 گیگابایت✓

تعداد دیتابیس نامحدود ✓

کنترل پنل DirectAdmin ✓