هاست ویندوز Plesk Pro

WP1

هاست 2 گیگابایت ✓

بکاپ گیری روزانه ✓

ترافیک ماهانه نامحدود✓

تعداد دیتابیس نامحدود ✓

ویندوز سرور 2016 ✓

کنترل پنل قدرتمند Plesk Onyx 17 ✓

WP2

هاست 3 گیگابایت ✓

بکاپ گیری روزانه ✓

ترافیک ماهانه نامحدود✓

تعداد دیتابیس نامحدود ✓

ویندوز سرور 2016 ✓

کنترل پنل قدرتمند Plesk Onyx 17 ✓

WP3

هاست 5 گیگابایت ✓

بکاپ گیری روزانه ✓

ترافیک ماهانه نامحدود✓

تعداد دیتابیس نامحدود ✓

ویندوز سرور 2016 ✓

کنترل پنل قدرتمند Plesk Onyx 17 ✓

WP4

هاست 10 گیگابایت ✓

بکاپ گیری روزانه ✓

ترافیک ماهانه نامحدود✓

تعداد دیتابیس نامحدود ✓

ویندوز سرور 2016 ✓

کنترل پنل قدرتمند Plesk Onyx 17 ✓