هاست لینوکس Cpanel (VIP)

LCP1-VIP

هاست 1 گیگابایت ✓

بکاپ گیری روزانه ✓

ترافیک ماهانه نامحدود ✓

تعداد دیتابیس نامحدود ✓

کنترل پنل قدرتمند Cpanel ✓

LCP2-VIP

هاست 2 گیگابایت ✓

بکاپ گیری روزانه ✓

ترافیک ماهانه نامحدود ✓

تعداد دیتابیس نامحدود ✓

کنترل پنل قدرتمند Cpanel ✓

LCP3-VIP

هاست 3 گیگابایت ✓

بکاپ گیری روزانه ✓

ترافیک ماهانه نامحدود ✓

تعداد دیتابیس نامحدود ✓

کنترل پنل قدرتمند Cpanel ✓

LCP4-VIP

هاست 5 گیگابایت ✓

بکاپ گیری روزانه ✓

ترافیک ماهانه نامحدود ✓

تعداد دیتابیس نامحدود ✓

کنترل پنل قدرتمند Cpanel ✓

LCP5-VIP

هاست 10 گیگابایت ✓

بکاپ گیری روزانه ✓

ترافیک ماهانه نامحدود ✓

تعداد دیتابیس نامحدود ✓

کنترل پنل قدرتمند Cpanel ✓